gwssb

બોર્ડના સભ્યશ્રીઓ

ક્રમ બોર્ડ સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
અગ્ર સચિવશ્રી (પાણી પુરવઠા)
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
માન. અધ્યક્ષશ્રી
અગ્ર સચિવશ્રી (પાણી પુરવઠા)
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
અધિક મુખ્ય સચિવશ્રી
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ,
નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
અગ્ર સચિવશ્રી
ઉર્જા અને પેટ્રો કેમિકલ્સ વિભાગ, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
વહીવટી સંચાલકશ્રી
ગુજરાત શહેરી વિકાસ નિગમ લીમીટેડ,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
સચિવશ્રી (ખર્ચ)
નાણાં વિભાગ,નવા સચિવાલય
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
સભ્ય સચિવશ્રી
ગુજરાત પાણી પુરવઠા અને ગટર વ્યવસ્થા બોર્ડ, જલસેવાભવન
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
સચિવશ્રી, (જળસંપત્તિ)
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
સચિવશ્રી,
માર્ગ અને મકાન વિભાગ, સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
૧૦વહીવટી સંચાલકશ્રી,
ગુજરાત જળસંપત્તિ વિકાસ નિગમ,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
૧૧શ્રી આર. બી. શેઠ,
તાંત્રિક સલાહકારશ્રી,
મુખ્ય ઇજનેર અને અધિક સચિવશ્રી,(નિવૃત),
નર્મદા, જળસંપત્તિ, પાણી પુરવઠા અને કલ્પસર વિભાગ, નવા સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી
૧૨મુખ્ય કારોબારી અધિકારીશ્રી/વહીવટી સંચાલકશ્રી,
ગુજરાત વોટર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લીમીટેડ, જુના સચિવાલય,
ગાંધીનગર ૩૮૨૦૧૦
બોર્ડ સભ્યશ્રી

નવા સમાચારો

Digital LockerChief Electoral OfficerGujarat Water Infrastructure Limited (GWIL)Water and Sanitation Management Organization (WASMO)Gandhijis 150th Birth Anniversary